skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Capacitated vehicle routing problem for PSS uses based on ubiquitous computing: An emerging markets approach

Ochoa-Ortíz, Alberto ; Ornelas-Zapata, Francisco ; Margain-Fuentes, Lourdes ; Cedillo-Campos, Miguel Gastón ; Sánchez-Aguilar, Jöns ; Jaramillo-Vacio, Rubén ; Ávila, Isabel

DYNA, 01 June 2015, Vol.82(191), pp.20-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-7353 ; DOI: 10.15446/dyna.v82n191.51141

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...