skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

WEIGHTED SALIENCE ALLOCATION TO GOALS IN THE UNC-METHOD

Zapata, Carlos Mario ; Acevedo, Juan Fernando ; Moreno Niño, David

DYNA, 01 August 2013, Vol.80(180), pp.25-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-7353

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...