skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hourly interaction between wind speed and energy fluxes in Brazilian Wetlands - Mato Grosso - Brazil

Rodrigues, Thiago R ; Curado, Leone F.A ; Pereira, Vinicius M.R ; Sanches, Luciana ; Nogueira, José S

Anais da Academia Brasileira de Ciências, 01 December 2016, Vol.88(4), pp.2195-2209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-2690 ; E-ISSN: 1678-2690 ; DOI: 10.1590/0001-3765201620150130

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...