skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Navigation algorithm for WSN mobile node on MH particle filtering improvement

Mingli Ding; Dongmei Yang; Lili Zhuang; Xiaobing Li

Int. J. of Sensor Networks, 2013, Vol 14 Issue 2, pp 92 - 101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1748-1279 ; E-ISSN: 1748-1287 ; DOI: 10.1504/IJSNET.2013.056599

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...