skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Preexposure Prophylaxis and Patient Centeredness: A Call for Holistically Protecting and Promoting the Health of Gay Men

Snowden, Jonathan M ; Rodriguez, Maria I ; Jackson, Skyler D ; Marcus, Julia L

American Journal of Men's Health, September 2016, Vol.10(5), pp.353-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-9883 ; E-ISSN: 1557-9891 ; DOI: 10.1177/1557988316658288

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...