skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Quality of Caregiving in Mothers With Illicit Substance Use: A Systematic Review and Meta-analysis

Hatzis, Denise ; Dawe, Sharon ; Harnett, Paul ; Barlow, Jane

Substance Abuse : Research and Treatment, Vol.11 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1177/1178221817694038

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...