skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Racial/Ethnic Disparities in Nursing Home Quality of Life Deficiencies, 2001 to 2011

Campbell, Lauren J ; Cai, Xueya ; Gao, Shan ; Li, Yue

Gerontology and Geriatric Medicine, 03 June 2016, Vol.2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2333-7214 ; DOI: 10.1177/2333721416653561

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...