skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Représentativité des médecins généralistes maîtres de stage universitaires

Bouton, Céline ; Leroy, Olivier ; Huez, Jean-François ; Bellanger, William ; Ramond-Roquin, Aline

Santé Publique, 2015, Vol.27(1), p.59

ISSN: 0995-3914 ; E-ISSN: 2104-3841

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...