skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Evolution of Putin's Regime : Inner Circles and Outer Walls

Baev, Pavel K

Problems of Post-Communism, 01 November 2004, Vol.51(6), pp.3-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-8216 ; E-ISSN: 1557-783X ; DOI: 10.1080/10758216.2004.11052187

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...