skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Use of orthoses in the process of restoration of the locomotor function in elderly patients with osteoarthrosis of joints on a single lower extremity

Andrukhova, Raisa ; Boboshko, Ruslan ; Baev, Pavel ; Kishkar, Olexiy ; Pivovarov, Victor

ORTHOPAEDICS, TRAUMATOLOGY and PROSTHETICS, 03/14/2011, Vol.0(2), p.60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-5987 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15674/0030-59872011260-63

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...