skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Field Effect Modulation of Heterogeneous Charge Transfer Kinetics at Back-Gated Two-Dimensional MoS Electrodes

Wang, Yan ; Kim, Chang-Hyun ; Yoo, Youngdong ; Johns, James E ; Frisbie, C Daniel

Nano letters, 13 December 2017, Vol.17(12), pp.7586-7592 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1530-6992 ; PMID: 29136384 Version:1 ; DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b03564

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...