skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of lanthanide metal size and amino ligand denticity on the solvothermal systems Ln/Sn/Se/en and Ln/Sn/Se/dien (Ln = lanthanide)

Liang, Jingjing ; Chen, Jiangfang ; Zhao, Jing ; Pan, Yingli ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Dalton Transactions, Dalton Transactions, 2011, Vol.40(11), pp.2631-2637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9234 ; E-ISSN: 1477-9242 ; DOI: 10.1039/c0dt01424a

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...