skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A study on the geographical distribution of Brazil?s prestigious software developers

Fernando Figueira Filho ; Marcelo Gattermann Perin ; Christoph Treude ; Sabrina Santos Marczak ; Leandro Melo ; Igor M Da Silva ; Lucas B Dos Santos

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...