skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Open Services Innovation: An Interview with Henry Chesbrough

Euchner, James

Research-Technology Management, March 2011, Vol.54(2), pp.12-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-6308

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...