skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enterohemorrhagic Escherichia coli infection inhibits colonic thiamin pyrophosphate uptake via transcriptional mechanism

Anandam, Kasin Yadunandam ; Sabui, Subrata ; Thompson, Morgan M ; Subramanian, Sreya ; Said, Hamid M; Dudeja, Pradeep (editor)

PLoS ONE, 2019, Vol.14(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0224234 ; PMCID: 6804999 ; PMID: 31639155

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...