skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using an original triage and on call management tool aids identification and assessment of the acutely unwell surgical patient

Hodge, Stacie ; Helliar, Sebastian ; Macdonald, Hamish Ian ; Mackey, Paul

BMJ Open Quality, 2018, Vol.7(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2399-6641 ; DOI: 10.1136/bmjoq-2017-000235 ; PMCID: 5926562 ; PMID: 29719875

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...