skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

IgA and IgG against Mycobacterium tuberculosis Rv2031 discriminate between pulmonary tuberculosis patients, Mycobacterium tuberculosis -infected and non-infected individuals

Abebe, Fekadu ; Belay, Mulugeta ; Legesse, Mengistu ; K. L. M. C, Franken ; Ottenhoff, Tom H. M; Neyrolles, Olivier (editor)

PLoS ONE, 2018, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0190989 ; PMCID: 5786301 ; PMID: 29373577

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...