skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural insights into ion conduction by channelrhodopsin 2

Volkov, Oleksandr ; Kovalev, Kirill ; Polovinkin, Vitaly ; Borshchevskiy, Valentin ; Bamann, Christian ; Astashkin, Roman ; Marin, Egor ; Popov, Alexander ; Balandin, Taras ; Willbold, Dieter ; Büldt, Georg ; Bamberg, Ernst ; Gordeliy, Valentin I

Science, 23 November 2017, Vol.358(6366), p.eaan8862 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.aan8862

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...