skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparison of Human Neonatal and Adult Blood Leukocyte Subset Composition Phenotypes

Prabhu, Savit B ; Rathore, Deepak K ; Nair, Deepa ; Chaudhary, Anita ; Raza, Saimah ; Kanodia, Parna ; Sopory, Shailaja ; George, Anna ; Rath, Satyajit ; Bal, Vineeta ; Tripathi, Reva ; Ramji, Siddharth ; Batra, Aruna ; Aggarwal, Kailash C ; Chellani, Harish K ; Arya, Sugandha ; Agarwal, Nidhi ; Mehta, Umesh ; Natchu, Uma Chandra Mouli ; Wadhwa, Nitya ; Bhatnagar, Shinjini; Yu, Xu G. (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0162242 ; PMCID: 5017693 ; PMID: 27610624

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...