skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hybridization between pollination syndromes as an ecological and evolutionary resource

Cronk, Quentin ; Yang, Ji Yong

Molecular Ecology, December 2016, Vol.25(23), pp.5827-5829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-1083 ; E-ISSN: 1365-294X ; DOI: 10.1111/mec.13903

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...