skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Aging and Sensory Substitution in a Virtual Navigation Task

Levy-Tzedek, S ; Maidenbaum, S ; Amedi, A ; Lackner, J; Proulx, Michael J (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0151593 ; PMCID: 4805187 ; PMID: 27007812

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...