skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Mind-Writing Pupil: A Human-Computer Interface Based on Decoding of Covert Attention through Pupillometry

Mathôt, Sebastiaan ; Melmi, Jean-Baptiste ; Van Der Linden, Lotje ; Van Der Stigchel, Stefan; van Rijn, Hedderik (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0148805 ; PMCID: 4743834 ; PMID: 26848745

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...