skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CitSci.org: A New Model for Managing, Documenting, and Sharing Citizen Science Data

Wang, Yiwei ; Kaplan, Nicole ; Newman, Greg ; Scarpino, Russell

PLoS Biology, 2015, Vol.13(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1002280 ; PMCID: 4619634 ; PMID: 26492521

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...