skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tuberculosis among migrant populations in the European Union and the European Economic Area

Odone, Anna ; Tillmann, Taavi ; Sandgren, Andreas ; Williams, Gemma ; Rechel, Bernd ; Ingleby, David ; Noori, Teymur ; Mladovsky, Philipa ; Mckee, Martin

The European Journal of Public Health, 2015, Vol.25(3), p.506-512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1101-1262 ; E-ISSN: 1464-360X ; DOI: 10.1093/eurpub/cku208 ; PMCID: 4440450 ; PMID: 25500265

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...