skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adaptation of Extremophilic Proteins with Temperature and Pressure: Evidence from Initiation Factor 6

Calligari, Paolo A ; Calandrini, Vania ; Ollivier, Jacques ; Artero, Jean-Baptiste ; Härtlein, Michael ; Johnson, Mark ; Kneller, Gerald R; Frapart, Isabelle (Editor)

Journal of Physical Chemistry B, June 2015, Vol.119(25), p.7860–7873 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1520-6106 ; E-ISSN: 1520-5207 ; DOI: 10.1021/acs.jpcb.5b02034

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...