skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Non-Canonical NRPS Is Involved in the Synthesis of Fungisporin and Related Hydrophobic Cyclic Tetrapeptides in Penicillium chrysogenum

Ali, Hazrat ; Ries, Marco I ; Lankhorst, Peter P ; Van Der Hoeven, Rob A. M ; Schouten, Olaf L ; Noga, Marek ; Hankemeier, Thomas ; Van Peij, Noël N. M. E ; Bovenberg, Roel A. L ; Vreeken, Rob J ; Driessen, Arnold J. M; Andersen, Mikael Rørdam (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(6) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0098212 ; PMCID: 4041764 ; PMID: 24887561

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...