skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Is tuberculosis crossing borders at the Eastern boundary of the European Union?

Van Der Werf, Marieke J ; Hollo, Vahur ; Noori, Teymur

The European Journal of Public Health, 2013, Vol.23(6), p.1058-1063 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1101-1262 ; E-ISSN: 1464-360X ; DOI: 10.1093/eurpub/ckt098 ; PMCID: 3840804 ; PMID: 23813718

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...