skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Processing of Hand-Related Verbs Specifically Affects the Planning and Execution of Arm Reaching Movements

Mirabella, Giovanni ; Iaconelli, Sara ; Spadacenta, Silvia ; Federico, Paolo ; Gallese, Vittorio; Sirigu, Angela (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0035403 ; PMCID: 3335064 ; PMID: 22536380

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...