skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Persistence and Availability of Web Services in Computational Biology

Schultheiss, Sebastian J ; Münch, Marc-Christian ; Andreeva, Gergana D ; Rätsch, Gunnar; Zhu, Dongxiao (editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0024914 ; PMCID: 3178567 ; PMID: 21966383

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...