skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The GLEaMviz computational tool, a publicly available software to explore realistic epidemic spreading scenarios at the global scale

Broeck, Wouter Van Den ; Gioannini, Corrado ; Gonçalves, Bruno ; Quaggiotto, Marco ; Colizza, Vittoria ; Vespignani, Alessandro

BMC Infectious Diseases, 2011, Vol.11, p.37-37 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2334 ; DOI: 10.1186/1471-2334-11-37 ; PMCID: 3048541 ; PMID: 21288355

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...