skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Work engagement, performance, and active learning: The role of conscientiousness

Bakker, Arnold ; Demerouti, Evangelia ; Ten Brummelhuis, Lieke

Journal of Vocational Behavior, Apr 2012, Vol.80(2), p.555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00018791 ; E-ISSN: 10959084

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...