skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TMS-RFID: Temporal management of large-scale RFID applications

Li, Xue ; Liu, Jing ; Sheng, Quan ; Zeadally, Sherali ; Zhong, Weicai

Information Systems Frontiers, Sep 2011, Vol.13(4), pp.481-500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13873326 ; DOI: 10.1007/s10796-009-9211-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...