skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TOWARD AN OPEN SOURCE POETICS: APPROPRIATION, COLLABORATION, AND THE COMMONS

Voyce, Stephen

Criticism, Summer 2011, Vol.53(3), pp.407-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00111589 ; E-ISSN: 15360342

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...