skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Explaining the heterogeneity of the leadership-innovation relationship: Ambidextrous leadership

Rosing, Kathrin ; Frese, Michael ; Bausch, Andreas

Leadership Quarterly, Oct 2011, Vol.22(5), p.956 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10489843 ; E-ISSN: 18733409

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...