skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On Measuring the Welfare Gains from Trade Under Consumer Heterogeneity

Nigai, Sergey

The Economic Journal, Jun 2016, Vol.126(593), p.1193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130133

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...