skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Experimental Investigation of Electoral Delegation and the Provision of Public Goods

Hamman, John R. ; Weber, Roberto A. ; Woon, Jonathan

American Journal of Political Science, Oct 2011, pp.738-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00925853 ; E-ISSN: 15405907 ; DOI: 10.1111/j.1540-5907.2011.00531.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...