skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Money over man versus caring and compassion? Challenges for today's organizations and their leaders

Peus, Claudia

Journal of Organizational Behavior, Oct 2011, Vol.32(7), p.955 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379 ; DOI: 10.1002/job.751

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...