skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The role of institutional and reputational factors in the voluntary adoption of corporate social responsibility reporting standards

Nikolaeva, Ralitza ; Bicho, Marta

Journal of the Academy of Marketing Science, Feb 2011, Vol.39(1), pp.136-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00920703 ; DOI: 10.1007/s11747-010-0214-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...