skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Memory Enhances the Mere Exposure Effect

Stafford, Tom ; Grimes, Anthony

Psychology & Marketing, Dec 2012, Vol.29(12), p.95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07426046

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...