skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Assessment of Heavy Metal Pollution in Republic of Macedonia Using a Plant Assay

Gjorgieva, Darinka ; Kadifkova-Panovska, Tatjana ; Baceva, Katerina ; Stafilov, Trajce

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Feb 2011, Vol.60(2), pp.233-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00904341 ; E-ISSN: 14320703 ; DOI: 10.1007/s00244-010-9543-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...