skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Software product line testing - A systematic mapping study

Engström, Emelie ; Runeson, Per

Information and Software Technology, Jan 2011, p.2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...