skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The configuration and relaxation of motor task sets

Heuer, Herbert ; Kleinsorge, Thomas ; Klein, Wolfhard

Psychological Research, Sep 2007, Vol.71(5), pp.503-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03400727 ; DOI: 10.1007/s00426-006-0069-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...