skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CHALLENGES FOR RURAL SCHOOL LEADERS IN A DEVELOPING CONTEXT: A CASE STUDY ON LEADERSHIP PRACTICES OF EFFECTIVE RURAL PRINCIPALS

Du Plessis, Pierre

Koers, 2017, Vol.82(3), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023270X ; E-ISSN: 23048557 ; DOI: 10.19108/KOERS.82.3.2337

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...