skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hamiltonian regularisation of shallow water equations with uneven bottom

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios

Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2019, Vol.52(42), p.42LT01 (11pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8113 ; E-ISSN: 1751-8121 ; DOI: 10.1088/1751-8121/ab3eb2

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...