skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

India's Ambitions in Burma: More Frustration Than Success?

Egreteau, Renaud

Asian Survey, Nov/Dec 2008, Vol.48(6), pp.936-957 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2008.48.6.936

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...