skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Online Harassment in the Workplace: the Role of Technology in Labour Law Disputes

Tenório, Nelson ; Bjørn, Pernille

Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 2019, Vol.28(3), pp.293-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9724 ; E-ISSN: 1573-7551 ; DOI: 10.1007/s10606-019-09351-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...