skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Exploring Spatial Relationships between Material Culture and Language in the Upper Sepik and Central New Guinea

Fyfe, Andrew

Oceania, Jul 2009, Vol.79(2), pp.121-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00298077 ; E-ISSN: 18344461 ; DOI: 10.1002/j.1834-4461.2009.tb00055.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...