skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Brave New World Meets Nineteen Eightyfour in a New Golden Age: On the Passing of Liu Xiaobo, Advent of Big Data, and Resurgence of China as World Power

Yeoh, Emile

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Jul/Aug 2018, Vol.4(2), pp.593-764,XII-XIII [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 24109681

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...