skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multidisciplinary evaluation of Clostridium butyricum clonality isolated from preterm neonates with necrotizing enterocolitis in South France between 2009 and 2017

Hosny, Michel ; Abdallah, Rita ; Levasseur, Anthony ; Colson, Philippe

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Dec 2019, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-38773-7

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...