skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Auditory Accommodation to Poorly Matched Non-Individual Spectral Localization Cues Through Active Learning

Stitt, Peter ; Picinali, Lorenzo ; Katz, Brian

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Jan 2019, Vol.9, pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-37873-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...